پنج شنبه 30 آبان 1398
  1. دانشگاه آزاد اسلامی پیشرو در تحقیق و توسعه
  2. دانشگاه آزاد اسلامی تجلی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
 
  ایین نامه تشویق و رکود علمی اعضای هیات علمی  
آیین نامه تشویق و رکود علمی اعضای هیات علمی