پنج شنبه 30 آبان 1398
  1. دانشگاه آزاد اسلامی پیشرو در تحقیق و توسعه
  2. دانشگاه آزاد اسلامی تجلی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
 
  معاون آموزشی  
 

 دکتر محمد قاسمی پیربلوطی

الف)مشخصات فردي
نام ونام خانوادگي: محمد قاسمی پیربلوطی
تاريخ تولد:
محل تولد:
پست الکترونيکي:
ب)سوابق تحصيلي
ج)سوابق شغلي


د) سوابق آموزشي وپژوهشي